Adatkezelési Tájékoztató

Alap információk

A Bánréti Ottó E.V egyéni vállalkozás. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 6-10
3/136) továbbiakban Adatkezelő és Adatfeldolgozó (Matek Különórák), a jelenlegi űrlap
kitöltése, a szolgáltatások/képzések igénybevétele és a honlapok (www.matekom.hu,
www.matekfelkeszitok.hu ) látogatása során megadott személyes adatok kezelésével
kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja:
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) értelmében személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat –
különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvény 2020.09.01 napjától érvényben lévő szabályai
szerint
● Az érintett neve
● Az érintett címe
● Az érintett e-mail címe
● Az érintett telefonszáma
● Az érintett személy igazolvány száma
● Az érintett Adószáma
● Az érintett TAJ száma
● Az érintett születési ideje
● Az érintett lakcíme
● Az érintett neme
● Az érintett állampolgársága
● Az érintett előzetes végzettsége (OSAP adat)
● Az érintett munkaviszonya (OSAP adat)

Az adatkezelés célja és jogalapja:

Az Adatfeldolgozó és Adatkezelő az űrlap kitöltése során a rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat a GDPR általános rendelkezései szerint, az űrlapot kitöltők önkéntes
valamint előzetes, részletes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli a törvényben
foglalt időnek (8 év) megfelelően..
Az Adatkezelő a Személyes adatokat az űrlapot kitöltők körében, a velük való
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és a szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolításának, és annak
az adóhatóság valamint a PMKH és társ szervezetei (OSAP, FAR, KReTA) felé történő
kötelező közvetítésének céljából kezeli. Kivételt képeznek azok az adatok, melyek
továbbítását az érintett a PTK 6:7 (3) alapján kifejezetten megtiltja.

Online bankkártyás fizetés esetében megvalósuló adattovábbítás

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a(z) Bánréti Ottó E.V. (székhelye: 1015 Budapest, Csalogány utca 6-10
3/136) adatkezelő által a(z) matekfelkeszitok.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az adatkezelésre és feldolgozásra valamint a Személyes adatok megismerésére jogosult:

A Személyes adatok kezelését és feldolgozását a Bánréti Ottó E.V és a vele szerződéses
munkaviszonyban álló, az adatok feldolgozását segítő magánszemélyek végzik.
Az adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja üzleti célból egyéb személyek részére,
azokat illetéktelen fél nem ismerheti meg.
Az adatkezelő a személyes adatokat csak a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben
meghatározott szervezeteknek továbbítja a törvényben előírt módon, amennyiben ezen adatok
továbbításának tiltásáról az érintett nem nyilatkozott.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az űrlap kitöltésével rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az
adatkezelési cél megszűnéséig, vagy az érintett adatkezelést megtiltó rendelkezéséig, de
legfeljebb a rendelkezésre bocsátástól számított 5 évig kezeli.
Az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételével rendelkezésre bocsájtott szeméyles adatokat
a törvényben foglalt 8 évig őrzi meg és kezeli.

Az érintett jogai:

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelőnél személyesen (elektronikus úton, vagy írásban)
kérelmezheti
● tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
● személyes adatainak helyesbítését, valamint
● személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,
továbbá
● tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a PTK 6:7 (3) előírásainak megfelelően
● bírósághoz fordulhat jogainak megsértése esetén,
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az űrlap kitöltésével, a szolgáltatások igénybe vételével és
az Adatkezelő részére történő elküldésével a fenti tájékoztatás tudomásulvételét elismeri és
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesen rendelkezésre bocsátott valamennyi
adatot – a Személyes adatokat is beleértve – az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően kezelje.